DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej:

BIP DPS Skrzynno https://bip-dps.powiat.wielun.pl

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Data publikacji strony internetowej https://bip-dps.powiat.wielun.pl: 2005-09-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Część z opublikowanych zdjęć i plakatów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

- wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków),

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt:

- koordynator ds. dostępności:

Piotr Szewczyk, e-mai: p.szewczyk@dpsskrzynno.pl,

tel. (43) 841 50 60, wew. 23

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

- Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

- Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.

- Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

- Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich . Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie mieści się w Skrzynnie, Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek. Dane teleadresowe siedziby podmiotu dostępne są na stronach internetowych. DPS mieści się w 4 budynkach: A, B, C i D. Teren DPS jest ogrodzony, prowadzi do niego brama główna otwierana zdalnie przez bramofon. Na terenie Domu, po lewej strony bramy znajduje się plan tyflograficzny. Obiekt wyposażony jest w windę pionową i platformę przychodową, pochylnie/podjazdy oraz ścieżki naprowadzające do budynku A i D. W budynku dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępne są pętle indukcyjne oraz urządzenie do obsługi komputera za pomocą śledzenia ruchu gałek ocznych. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić przed planowaną wizytą.

Część administracyjna ulokowana jest w budynku D, w którym utworzony został punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, do którego prowadzi ścieżka naprowadzająca.

Osobą do kontaktu jest p. Aleksandra Hadryś, e-mail: socjalne@dpsskrzynno.pl,

tel. 530 124 737, (43) 841 50 60, wew. 26

lub kontakt do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie,

e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl,

tel. 530 283 905, (43) 841 50 60, wew. 10.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 22:15:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie