ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2019 r. oraz zmiana wzoru umowy.

01‑03‑2019 09:10:26

Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2019 roku oraz zmiana wzoru umowy

w postępowaniu na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

 

Odpowiedź do pobrania w załączniku:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty.

22‑02‑2019 14:24:00

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

11‑05‑2012 12:32:39

Skrzynno, dn. 11.05.2012 r.


Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Skrzynno 13

98-311 Ostrówek

woj. łódzkie


Do wszystkich Oferentów

(Potencjalnych Wykonawców)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.361.2.2012w trybie przetargu nieograniczonegona "Sprzedaż i dostawę produktów farmaceutycznych dla mieszkańcówDomu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"


Wyjaśnienie treści SIWZ

 Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższej odpowiedzi.


Pytanie do przedmiotu zamówienia:

1. W załączniku numer 1 do SIWZ zamawiający żąda podania ceny z wyszczególnieniem kwoty VAT (punkt 13.2 SIWZ). W podanym załączniku nie przewidziano miejsca na wpisanie kwoty VAT.

Odp. Każdy z Oferentów mógłby w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w miejscu, gdzie wpisywana jest cena rozbudować w sposób oczekiwany przez Zamawiającego wpis dotyczący ceny i podać kwoty VAT.

Zamawiający mając jednak na uwadze czytelność Formularza ofertowego
w związku z brakiem w nim wyodrębnionego miejsca na podatek VAT publikuje zmieniony Formularz ofertowy.

2. Jak prawidłowo według Zamawiającego winien być wypełniony załącznik numer 7 do SIWZ w przypadku, gdy podmiot ubiega się o zamówienie samodzielnie?

Odp. Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 7 do SIWZ powinien zostać uzupełniony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 10.5 SIWZ, tj.: "W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Treść zmienionego Formularza ofertowego w załączniku:Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

05‑01‑2012 10:20:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

16‑12‑2011 14:07:32

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie" zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr Dz.U./S S217 w dniu 11/11/2011, poz. 354389-2011-PL.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załączniki 1-6 do SIWZ na "Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

15‑12‑2011 22:00:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

15‑12‑2011 21:53:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

15‑12‑2011 21:36:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

13‑12‑2011 14:58:27

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie" nie uległa zmianie w stosunku do SIWZ opublikowanej w dniu 14.11.2011 roku.
Zmiana daty umieszczonej na stronie BIP Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpiła po uzupełnieniu przez administratora daty zakończenia emisji ww. specyfikacji oraz załączonych do niej wyjaśnień. Powyższe zmiany dat nie wpływają na termin składania ofert w ww. postępowaniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

11‑12‑2011 20:57:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Bąk
email: sekretariat@dpsskrzynno.pl tel.:43 841 50 60 fax: 43 841 50 60
, w dniu:  28‑01‑2010 19:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Bąk
email: sekretariat@dpsskrzynno.pl tel.:43 841 50 60 fax: 43 841 50 60
, w dniu:  28‑01‑2010 19:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2019 09:15:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie